Identifikation og regulering af rensningsanlæg

  Project Details

  Description

  Project no.: 1205
  Ph.D. project: ATV - Kruger
  Ph.D. student: Henrik bechmann
  Formålet med dette projekt er at opstille modeller for de processer, der foregår i et rensningsanlæg med henblik på en forbedret styring. En række af processerne i et rensningsanlæg kan ikke beskrives som stationære processer. I flere tilflde er der tale om faseskift mellem en række processer. Under projektett vil der blive udviklet metoder, som kan bringes i anvendelse ved identification og estimation af processer, som undergår faseskift. Herunder metoder til at detektere og klassificere forskellige typer af procesændringer. Projektet foregår i samarbejde med I Kruger Systems A/S og er delvist finansieret af ATV.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/05/199630/04/1999

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.