Have-park affald: Sammenlignende vurdering af disponeringsmuligheder. Forprojekt 060609

  Project Details

  Description

  Affaldsselskaberne står over for fortsat stigende have-affaldsmængder og har behov for gode, billige og fleksible løsninger. Produktion af råkompost og udbringning på dedikerede arealer er en ny og udokumenteret metode som kan anvendes i stedet for centralkompostering.
  Problemstillingen belyses og vurderes udfra en kombination af forsøg og modellering.
  AcronymHave-park affald
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/200928/02/2010

  Funding

  • Unknown

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.