Gyldigheden om antagelsen om Gaussisk Turbulens

  Project Details

  Description

  1) at undersøge om den sædvanlige antagelse om Gaussisk (normalfordelt) turbulens er opfyldt i almindelighed og mulige konsekvenser heraf på lastberegninger, som generelt vil være underestimeret som følge af den Gaussiske antagelse. Vi vil benytte en netop opbygget meget stor database bestående af hurtigt samplede vind tidsserier (til at belyse problemets omfang.
  2) Afholde to workshops hvor man med udgangspunkt i resultaterne under 1) demonstrerer for danske fabrikanter og andre interesserede, hvad man kan bruge ovennævnte database til.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/199831/12/1999

  Collaborative partners

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.