Funktionen af den reaktive væg på Vapokon grunden - 7 år efter etablering - flux af stof gennem væggen.

  Project Details

  Description

  At vurdere væggens flux-baserede effektivitet ved måling af spatielle koncentrationsfordelinger op- og nedstrøms væggen samt kortlægning af tilhørende grundvandshastigheder vha. slugtest og grundvandspotentialemåling.
  Projektet gennemføres som specialeprojekt af 2 DTU-studerende.
  AcronymVapokon A7Y
  StatusFinished
  Effective start/end date15/02/200631/12/2006

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.