Fremstilling og karakteriseringaf materiale og komponenter til mellemliggende emperatur brændselsceller og vandelektrolyse

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date15/08/201126/11/2014

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.