Forskeruddannelsesprogram i vandressourcer (FIVA)

Project Details

Description

Vand både i kvantitet og kvalitet er af afgørende betydning for en social og økonomisk udvikling, men er samtidig vital for tilstanden i de forskellige økosystemer. Stor befolkningstilvækst, socio-økonomisk udvikling, øget industrialisering og en ofte uhensigtsmæssig forvaltning har betydet, at presset på vandressourcerne er øget både nationalt og internationalt. Det globale behov for vand herunder ikke mindst til produktion af fødevarer fordobles ca. hvert 20. år, og da forurening fra industri, landbrug og husholdninger forringer kvaliteten af ferskvandet, bliver mængden af tilgængeligt vand af tilstrækkelig god kvalitet til stadighed reduceret. Den øgede anvendelse af vand giver et øget pres på naturressourcerne og de forskellig økosystemer. De forskellige sektorers behov for vand giver i stigende omfang anledning til interessekonflikter, og der optræder flere og flere regionale konflikter og konfrontationer omkring retten til vand f.eks. indenfor de store transnationale flodbassiner. De klimatiske ændringer, som fremtræder mere og mere tydeligt, vil have stor indflydelse på vandressourcens dynamik, og interessekonflikterne omkring anvendelsen og retten til vand kan forventes at blive forstærket fremover.
Bæredygtige og økonomisk forsvarlige løsninger til vandrelaterede problemer kan kun tilvejebringes på grundlag af en tilbundsgående og tværfaglig videnskabelig og teknisk viden om vandressourcens dynamik både kvantitets- og kvalitetsmæssigt. Særlig vigtig i den forbindelse er en forståelse af sammenhængen mellem de enkelte elementer i det hydrologiske kredsløb, af sammenhængen mellem de traditionelle videnskabelige fagområder (klima, hydrologi, geologi, geografi, agronomi, geokemi, miljøkemi), og hvorledes vandressourcen reagerer på menneskeskabte og klimatisk betingede påvirkninger. En integreret og tværdisciplinær forskningsindsats indenfor vandressourcer er en forudsætning for at forbedre vidensgrundlaget for at udvikle forbedrede matematiske prognostiseringsværktøjer, som kan muliggøre en forbedret opgørelse og anvendelse af vandressourcen. I den forbindelse vil discipliner som miljøøkonomi og beslutningsteori også udgøre centrale redskaber.
Forskningsaktiviteter i relation til vandressourcer er bredt favnende forskningsområde, som foregår indenfor en bred vifte af rumlige og tidslige skalaer og involverer en lang række fagdiscipliner. Det faglige indhold af det foreslåede forskeruddannelsesprogram er forholdsvis rummeligt men dog med de overordnede afgrænsningskriterier, at aktiviteterne skal rettes mod enten vand som ressource og element i naturens kredsløb eller vand som transportør af opløste forurenende stoffer i naturen.
Det overordnede formål er at videreføre og videreudvikle forskeruddannelsesmiljøet indenfor vandressourcer på højeste internationale niveau, således at danske studerende indenfor området kan tilbydes: (1) faglig vejledning af højeste internationale standard, (2) et koordineret og integreret state-of-the-art kursusudbud med internationale gæstelærere, (3) facilitering af internationale kontakter og hjælp til internationalt miljøskifte, (4) eksponering til international frontlinie forskning via rejsestøtte og besøg af udenlandske gæsteprofessorer, og (5) facilitering af samfinansierede stipendier.
Acronym744
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200831/12/2010