Forbedret Rensning Og Desinfektion af Overløbsvand (FRODO)

  Project Details

  Description

  De nye vandplaner vil medføre skærpede krav til mængde og kvalitet af overløbsvand, og
  behandlingsmetoderne skal forbedres. Behandling af overløbsvand er et økonomisk attraktivt
  alternativ til store forsinkelsesbassiner, f.eks. i tætbebyggede havnemiljøer.
  Der er i tidligere projekter undersøgt muligheder for at rense overløbsvand (LOTwater-projektet),
  men de undersøgte teknologier sikrer ikke overholdelse af mikrobiologiske krav til badevand.
  Projektet vil derfor fokusere på forskellige kombinationsmuligheder, der kan rense fortyndet
  råspildevand til en kvalitet, således at badevandskravene kan overholdes.
  De mulige kombinationer der kan blive tale om er fældning, filtrering, UV-behandling, kemisk
  desinfektion.
  I et innovationsprojekt under Vand i Byer vil DTU-miljø undersøge flere mulige kemikalier til
  desinfektion med hensyn til produktion, effektivitet og henfald. I dette projekt afprøves de mest
  velegnede kandidater i større skala dels i København (fx på anlægget på Scherfigsvej) og dels på
  en række andre overløb i andre forsyninger i Øresundsregionen. Effekten på badevandskvaliteten
  af de enkelte tiltag evalueres og kvantificeres gennem en modelanalyse for Københavns havn
  og/eller Øresundsregionen.
  Endeligt vurderes løsningers samlede bæredygtighed mod hinanden.
  AcronymMoreDesiCSO
  StatusFinished
  Effective start/end date30/01/201230/01/2014

  Funding

  • Unknown

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.