Faglig sekretær for Teknologiudviklngsprogrammet I forhold til MTBE

  Project Details

  Description

  Opgaven består i at bistå Miljøstyrelsen i problemstillinger i relation til forureninger, hvor MTBE optræder. Det omfatter bl.a. rådgivning om teknologidelen på forventede feltprojekter, herunder kommentering af forslag til gennemførelsel af teknologidelen, behandling og sammenskrivning af data, erfaringer og resultaterne fra projekterne. På baggrund heraf sammenskrives der anbefalinger mht. anvendeligheden af den pågældende afværgeforanstaltning eller rensningsteknik samt en vurdering af, hvad det forventede oprydningsniveau vil være. Dette skal udfærdiges som en projektrapport, formodentlig kaldt et "Teknisk statusnotat" med tilhørende artikel. Det planlægges publiceret som Teknologiudviklingsrapport fra Miljøstyrelsen. I forløbet må det forventes, at der løbende skal udarbejdes notater, vurderinger og indstillinger af projekter.
  Acronym230
  StatusFinished
  Effective start/end date03/04/200031/12/2001

  Collaborative partners

  Funding

  • Unknown

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.