Environmental assessment of solid waste management in the municpality of Aarhus

  Project Details

  Description

  Beskrive relevante affaldsstrømme i Århus Kommune.
  Opstille relevante databaser omkring centrale enheder i affaldssystemet ud fra data fra Århus Renholdningsselskab/Århus Kommunale Værker.
  Opstille en lokalspecifik vurderingsmodel for Århus som en sammenhængende case.
  Gennemføre en række simuleringer som belyser miljøbelastningen ved det eksisterende system med henblik på identifikation af fremtidige indsatsområder.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/200230/06/2004

  Collaborative partners

  Funding

  • Sam.arb.aftaler - Amter og kommuner

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.