Environmental assessment of solid waste management in the municpality of Aarhus

Project Details

Description

Beskrive relevante affaldsstrømme i Århus Kommune.
Opstille relevante databaser omkring centrale enheder i affaldssystemet ud fra data fra Århus Renholdningsselskab/Århus Kommunale Værker.
Opstille en lokalspecifik vurderingsmodel for Århus som en sammenhængende case.
Gennemføre en række simuleringer som belyser miljøbelastningen ved det eksisterende system med henblik på identifikation af fremtidige indsatsområder.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/200230/06/2004

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.