Elforbrugsmodeller for ELKRAFT-omraadet

 • Madsen, Henrik (Project Manager)
 • Nielsen, Henrik Aalborg (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Formaalet med projektet er at tilpasse eksisterende modeller for det totale elforbrug i Østdanmark med henblik paa anvendelse hos ELKRAFT A.m.b.A., Ballerup. Modellerne vil blive anvendt paa data for aarene 1991-1996 og vil blive implementeret i et saet SAS-makroer. Disse kan anvendes hos ELKRAFT, hvorved det er muligt at analysere forskellige senarier.
  De eksisterende modeller er udviklet i forbindelse med projektet "Development of methods for evaluation of electricity saving and load levelling measures".
  StatusFinished
  Effective start/end date01/12/199701/03/1998

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.