Elektrokinetisk accelereret indtrængning af bor ved overfladeimprægnering af træ

Project Details

Description

Bor anvendes til imprægnering af træ, og bormidlerne kan betegnes som relativt miljøneutrale imprægneringsmidler, da de ikke indeholder tungmetaller, som det er tilfældet for mange af de traditionelle midler. Samtidig har bor været anvendt i mange år og har en lang historie for effektivitet. Bormidler hører blandt de mest anvendte imprægneringsmidler - specielt indenfor renovering af eksisterende trækonstruktioner.

Anvendelsen af imprægneret træ er de senere år blevet hæmmet af, at der efterhånden kun er få af de traditio-nelle imprægneringsmidler tilbage på markedet. En stigende miljøbevidsthed har betydet at midler baseret på kobber-krom forbindelser som eksempelvis CCA, der tidligere har været benyttet i stor stil i Danmark (og resten af verden), nu er blevet stærkt begrænset i anvendelse. I Danmark blev CCA forbudt i 1993, men i de senere år er brugen også blevet begrænset væsentligt i f.eks. resten af EU og USA. Imprægneringsbranchen har således været tvunget til at omlægge produktionen til andre og nyere imprægneringsmidler. Et væsentligt problem med denne omlægning er, at de nye midler ofte kun har været anvendt/testet i en begrænset periode, hvorfor langtidseffekter ikke kendes.

Bormidler har været anvendt til imprægnering af træ i Danmark siden 1970 og har en lang historie for effekti-vitet. Bor betegnes som relativt miljøneutralt, og der er f.eks. ikke angivet grænseværdier for bor i jord i Mil-jøstyrelsens liste over kvalitetskriterier i relation til jordforurening, ligesom der er for en lang række andre stoffer. Den grænseværdi der er for bor i drikkevand (300 g/liter) er den højeste, af de som er angivet i listen overhovedet.

Bor bruges både til trykimprægnering og overfladeimprægnering. Overfladeimprægnering af trækonstruktioner med bor er hovedsagelig baseret på diffusion og kan foregå ved at bormidlet tilføres træets overflade gennem påstrygning, sprøjtning eller dypning af træet i bormidlet. En anden metode er at udbore små huller i træet hvor bor tilsættes, enten som en væske eller massive borpatroner.

Overfladeimprægnering anvendes både forebyggende i ikke angrebet træ og til bekæmpelse af svampe og insekter i angrebet træ. Til forebyggende dosis er en koncentration på 1,5 kg BAE (borsyre equivalenter)/m3 påkrævet, mens en bekæmpende (lethal) dosis kræver 3,5 BAE/m3 træ, for de fleste trænedbrydende svampe. Efter imprægnering er bor ikke fikseret i træet og vil derfor efterhånden vaskes ud igen. Det er baggrunden for at man i stedet for de påkrævede doser anbefaler 3 kg BAE/ m3 som forebyggende dosis og 5,4 kg BAE/m3 som lethal dosis, så træet vil være beskyttet, selv efter en del af bor er blevet vasket ud.

Sammenlignet med trykimprægnering, som typisk bruges til store mængder ensartet materiale og kræver specielt udstyr er overfladeimprægnering en væsentlig enklere metode. Ved overfladeimprægnering er en pensel ofte nok og metoden kan derfor bruges til de fleste opgaver også i tilfælde, hvor det er nødvendigt at (gen)imprægnere allerede opsatte trækonstruktioner eller dele af konstruktionen.

En ulempe ved imprægnering baseret på diffusion er imidlertid de ofte meget lange indtrængnings tider. Ved overfladebehandling af træ med bormidler er indtrængningsdybden typisk af en størrelsesorden på mm eller få cm selv flere måneder efter behandlingen.
Da koncentrationen af bor er afgørende for at opnå henholdsvis en forebyggende eller bekæmpende virkning overfor angreb af trænedbrydende svampe og insekter, er det hensigtsmæssigt, at denne indtrængningshastighed øges.


Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorvidt det vha. elektrokinetik vil være muligt at opnå accelere-ret indtrængning af bor i træ sammenlignet med konventionel overfladeimprægnering og hermed fremme ef-fektiviteten af et af de få tilbageværende traditionelle imprægneringsmidler.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/200501/09/2006