Elektrodialytisk opgradering af røggasaffald fra farligt affald til sekundær ressource

  Project Details

  Description

  Danmark er førende på verdensplan indenfor praksis af affaldsforbrænding med energiindvinding. En væsentlig udfordring ved denne teknologi er de restprodukter, der dannes under afbrændingen, og især de omkring 150.000 tons røggasrensningsaffald (RGA), der årligt produceres og eksporteres som farligt affald til deponi i hhv. Norge og Tyskland . Det har stor politisk prioritet at der udvikles en national løsning på håndteringen af (RGA) fra affaldsforbrænding . Samtidig ligger der et væsentligt marked for en sådan løsning og venter internationalt idet f.eks. europæisk affaldsstrategi lægger op til en affaldshåndtering i tråd med den nuværende danske praksis.

  DTU Byg har gennem de seneste år forestået udviklingen af det elektrodialytiske koncept til opgradering af RGA, og i bilag K er oversigt over tidligere projekter med de væsentligste resultater der er udført til nu opsummeret. Et anlæg i pilotskala (op til 15 kg RGA ad gangen) er udviklet i samarbejde med det lille danske firma Jurag Separation A/S og installeret på affaldsforbrændingsanlægget REFA I/S i Nykøbing Falster. Anlægget er mekanisk testet og fungerer, og der er lavet en første kortlægning af forskellige procesbetingelsers indvirkning på resultatet . Det er vist, at mængden af RGA reduceres med op mod 40% under behandlingen. Det er primært opløselige salte, der fjernes; men også mobile tungmetaller ekstraheres, hvorved der opnås et produkt med signifikant reduceret udvaskning af både salte og tungmetaller. Et produkt, der potentielt kan anvendes som fyldstof eller erstatningsmateriale i byggebranchen – eller deponeres som ufarligt affald. Der er også lavet en indledende undersøgelse af produktets egnethed som erstatning for cement i Portland cement mørtel. Med hensyn til mørtelens styrke indikerer resultaterne, at elektrodialytisk opgraderet RGA fuldt ud kan sammenlignes med aske fra kulfyrede kraftværker, som anvendes i betonproduktion i almindelighed. Afbindingstiden ser derimod ud til at være forsinket . Resultaterne fra pilotanlægget estimerer energiforbrug og opholdstid til henholdsvis 100 kWh/ton og 4 timer . En væsentlig fordel ved metoden er; udover reduktionen i mængden af RGA og reduktionen i udvaskningen af salte og tungmetaller; potentialet for genindvinding af udvalgte grundstoffer, hvis primære reserver forventes at udtømmes indenfor få årtier, såsom bly og zinkEDIP.

  For at bringe teknologien videre er det nødvendigt med en videreudvikling. Der optimeres på kørselsbetingelserne, ligesom teknologien undersøges og udvikles mod anvendelse på forskellige typer RGA. Kørselsbetingelsernes indflydelse på produktets karakter undersøges desuden og produktet karakteriseres for at kvalificere et bud på anvendelsesmulighederne, ligesom der bør foregå en udvikling af konceptet mod genindvinding af udvalgte grundstoffer.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201131/12/2013

  Collaborative partners

  Funding

  • Program. Andre statslige danske