El til vejtransport, fleksible el-systemer og vindkraft

 • Nielsen, Lars Henrik (Project Manager)
 • Morthorst, Poul Erik (Project Participant)
 • Jørgensen, Kaj (Project Participant)
 • Meibom, Peter (Project Participant)
 • Andersen, Nina Juul (Project Participant)
 • Larsen, Esben (Contact Person)
 • Horstmann, Jørgen (Project Participant)
 • Ravn, Hans V. (Project Participant)
 • Anderson, Anton (Project Participant)
 • Nørgaard, Per H. (Project Participant)
 • Hansen, Anders Bavnhøj (Project Participant)
 • Pedersen, Jens (Project Participant)
 • Abildgaard, Hans (Project Participant)
 • Hansen, Lars (Contact Person)

  Project Details

  Description

  I nærværende projektforslag er det målet, at analysere de mulige samspil der opstår mellem el- og kraftvarmesektoren på den ene side og transportsektoren på den anden side, hvis dele af vejtransporten baseres på elforsyning via udnyttelsen af ’plug in’ hybrid-teknologi, elbil-teknologi og brændselscelle/brint-teknologi. Projektet vil sætte fokus på alle de tekniske led i kæden, der omfatter: 1: Elbilens status, potentiale og forventede udvikling. Batteriers forhold udgør her det centrale element; 2: Demonstration, test og analyse af plug-in hybrid bil i vekselvirkning med lokalt elnet (på SYSLAB/Risø); 3: Analyse og test af bil-elnet tilkoblings systemer, inklusiv styring/reguleringsteknik samt behov for standardisering; 4: Opstilling af scenarier for transportsektorens mulige udvikling og udnyttelse af el-baserede drivsystemer (frem til 2030); 5: Analyse af el-nettenes belastning (transmissionsnettet og distributionsnet) samt kapacitetsbehov i konsekvens af nye elforbrugssegmenter og -profiler mm. i transportsektoren og udbygning på vindkraft; 6: Opstilling og analyse af scenarier omfattende el- og kraftvarmesystemet samt transportsektoren. De her nævnte analyse-elementer koordineres til konsistente samlede analyser. Scenarier for indpasning af el i transportsektoren vil blive opstillet og analyseret i detalje, hvad angår konsekvenser i elsektoren, i transportsektoren samt i det samlede system. Detaljerede simuleringer af det danske og nordeuropæiske el- og kraftvarmesystem gennemføres med modellerne Balmorel, SIVAEL og WILMAR, hvori dele af transportsektoren vil blive repræsenteret.Net-opkoblings-muligheder for en flåde af batteri-baserede køretøjer geografisk fordelt i det danske elsystem vil blive analyseret med relation til de deraf følgende styrings- og reguleringsbehov og -muligheder. Baseret på output fra SIVAEL modellen gennemføres detaljerede simuleringer af det danske el-transmissionsnet for systemkonfigurationer, hvor et betydeligt og fleksibelt elforbrug i transportsektoren indgår i systemet. Konsekvenser for nettets belastning, driftsstabilitet samt kapacitets- og investeringsbehov beskrives. Endvidere analyseres konsekvenser for distributionsnettet af mulige tilkoblinger af transportsektoren til elsystemet. Modelberegninger med Balmorel vil belyse muligheder og tidsforløb mm. for nye transport-teknologiers indpasning, og med dette udgangspunkt opstilles scenarier for transportsektorens udvikling frem til 2030. Efterfølgende driftssimuleringer med SIVAEL samt WILMAR for udvalgte år i scenarierne vil belyse og kvantificere konsekvenser i det danske og nordeuropæiske el- og kraftvarmesystem af en øget og fleksibel el-efterspørgsel fra transportsektoren. Herunder også konsekvenser på elmarkedet (spot- og balancemarkederne). Resultater analyseres og sammenholdes med forventede reference udviklingsforløb for transportsektoren og elsektoren. Resultatsiden vil, ud over belysning af tekniske aspekter vedrørende el-systemets drift og stabilitet som følge af stigende fleksibelt elforbrug i transportsektoren, fokusere på konsekvenser for det samlede energisystem, hvad angår forsyningssikkerhed, olieafhængighed og ressourcebasis, miljø-konsekvenser og herunder konsekvenser for systemets CO2-emission, samt økonomi. Endvidere vurderes scenariernes robusthed over for væsentlige ændringer i rammebetingelserne
  StatusFinished
  Effective start/end date17/01/200831/12/2011

  Collaborative partners