Eksperimentelle og numeriske undersøgelser af forureningsoprensning ved dampinjektion

  • Gudbjerg, Jacob (PhD Student)
  • Sonnenborg, Torben Obel (Main Supervisor)
  • Jensen, Karsten Høgh (Supervisor)
  • Binning, Philip John (Examiner)
  • Heron, Gorm (Examiner)
  • Sleep, Brent Edwin (Examiner)

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date01/04/200012/02/2004

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.