Effekter af toksiske stoffer i regnbetingede udløb.

  Project Details

  Description

  Projektet skal primært gennem udførelse af et praktisk undersøgelsesprogram belyse risikoen for uønskede biologiske effekter i recipienten af toksiske stoffer i regnbetingede udløb. Udløbsprøver fra udvalgte oplande undrkastes økotoksikologiske tests for at undersøge den mulige akutte toksicitet af regnbetingede udløb, mens risikoen for langsigtede effekter i recipienten forventes undersøgt ved testning af sedimenter udtaget op- og nedstrøms et regnbetinget udløb.
  Acronym236
  StatusFinished
  Effective start/end date01/06/200031/12/2000

  Collaborative partners

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.