Effekter af gentagne pulseksponeringer med pesticider

Project Details

Description

Formålet med projektet er at undersøge akutte (immobilitet/død) og kroniske (larveudvikling/reproduktion) effekter af gentagne pulseksponeringer med pesticider overfor krebsdyr for dermed at opnå en bedre forståelse af bekæmpelsesmidlernes miljøeffekter under eksponeringsforhold som er mere miljørealistiske end de forhold der anvendes ved de gængse laboratorie-standardtests. De opnåede resultater fra tokcisitetstestene vil blive sammenholdt med oplysninger om miljøkoncentrationer for dermed at vurdere risikokvotienten for de undersøgte stoffer. Yderligere er det formålet at evaluere om nye modeller kan forudsige effekter svarende til de her opnåede og dermed om de kan bruges som værktøjer til risikovurdering og regulering af kortvarige og fluktuerende pesticidforureninger i vandmiljøet
Acronym795
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200830/04/2009

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.