Effekter af bekæmpelsesmidler på akvatiske planter og dyr

 • Kusk, Kresten Ole (Project Manager)
 • Ledin, Anna (Project Participant)
 • Nyholm, Niels (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Den algeart som vil blive anvendt er grønalgen Rhaphidocelis subcapitata. Denne art anvendes som foderalger for kulturer af krebsdyret Daphnia magna, der vil være en anden central organisme i dette projekt. Der kan evt. blive tale om at anvende andre arter f.eks. Kiselalger, de oftes er dominerende i forårsmånederne.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/11/200009/03/2003

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.