Effective production of Hydrogen at 200-400 degr. C

Project Details

Description

Projektet angår fremtidens bæredygtige energisamfund baseret på hydrogen-teknologi. Lagring af overskud af vindenergi til senere brug er vigtigt. Vi arbejder bl. a. med en løsning ved brug af vindmøllestrøm til elektrokemisk spaltning af vand til hydrogen og oxygen. Hydrogen anvendes senere som brændstof i rændselsceller til strømproduktion. Desværre er spaltning af vand ved elektrolyse med den nuværende teknologi en ineffektiv proces med varmetab. Vi vil udvikle bedre elektrolytter og elektrodematerialer, så effektiviteten øges. Til dette arbejde anvendes bl.a. Raman spektroskopi.Effektiviseret Hydrogenfremstilling ved 200-400oC
StatusFinished
Effective start/end date01/12/201330/11/2014

Keywords

  • Hydrogen Energy Raman Spectroscopy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.