Ecotoxicological effects of surface water and groundwater collected at waste dump site located near Harboøre Tange, Denmark

Project Details

Description

Projektet skal, primært gennem udførelse af et praktisk undersøgelsesprogram, belyse risikoen for uønskede biologiske effekter af toksiske stoffer i grund- og overfladevand udtaget fra formodede kraftigt forurenede områder på Harboøre Tange. Prøverne underkastes økotoksikologiske tests for at undersøge den mulige akutte toksicitet og enkelte prøver vil også blive underkastet tests for langsigtede effekter i recipienterne.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/200131/12/2001

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.