Dynamisk modellering af indvendigt riflede fordamperrør, med henblik på øget driftsfleksibilitet af termiske kraftværker

    Project Details

    StatusFinished
    Effective start/end date01/02/200924/03/2014

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.