Dynamisk kvalitetskontrol

 • Madsen, Henrik (Project Manager)
 • Thyregod, Poul (Project Participant)
 • Iwersen, Jørgen (Project Participant)

  Project Details

  Description

  For en række processer det være sig industrielle, miljø eller andre, udføres ofte en overvågning, der har til formål at detektere situationer, hvor processens kvalitetsvariable overskrider givne specifikationer.
  Ofte udføres denne overvågning ved en stikprøvekontrol med faste tidsintervaller og med faste godkendelseskriterier, fastlagt uden hensyntagen til processens dynamik, dvs. den serielle korrelation mellem successive stikprøveresultater. En inddragelse af denne korrelation ved vurdering af processsens aktuelle niveau og til eventuelle fremskrivninger af niveauet vil muliggøre en forbedret overvågning. I projektet undersøges, hvorledes den serielle korrelation påvirker de operationelle egenskaber for de klassiske kontrolmetoder. Specielt undersøges hvorledes denne korrelation kan udnyttes til en dynamisk fastsættelse af godkendelseskriterier for den aktuelle prøve samt til bestemmelse af prøvningsintensitet og -omfang for de følgende tidsperioder.
  StatusActive
  Effective start/end date01/01/1996 → …

  Collaborative partners

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.