Copenhagens water resources and investigation of possible future water supplies

  Project Details

  Description

  Formålet er både at analysere en række væsentlige vandressourceforhold samt at undersø-ge/udvikle en række teknologier og redskaber til brug for KE’s fremtidige evne til at levere vand i tilstrækkelige mængder og i den ønskede kvalitet.

  Vigtige forudsætninger for de forhold der skal samarbejdes om er at:
  • Udnyttelsen af ressourcen skal være bæredygtig
  • Klimaeffekter vil kun indgå såfremt de vurderes at have effekt indenfor de næste 10 år

  Da arbejdet har langsigtet karakter baseres det ikke på at opfylde nuværende lovgivning eller vandkvalitetskriterier. Gennemførelse af en del af samarbejdets forslag eller anbefalinger vil derfor i nogen grad afhænge af den fremtidige udvikling indenfor miljøforvaltningen i Danmark.

  Det er samarbejdets formål løbende at sikre at KE frem til 2010 har den til enhver tid fornødne viden til at kunne tage de rigtige beslutninger baseret på den bedst tilgængelige viden og den gennem projektet opbyggede erfaring.
  Acronym531
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200501/01/2006

  Collaborative partners

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.