Centre for biotechnological wastewater research

 • Arvin, Erik (Project Participant)
 • Schmidt, Jens Ejbye (Project Participant)
 • Henze, Mogens (Project Participant)
 • Smets, Barth F. (Project Participant)

  Project Details

  Description

  I et Center for Bioteknologisk Spildevandsrensning ønsker vi at fokusere på tre delområder, som vi i dag anser for at være de mest perspektivrige. Det første område er udvikling af en økosystemmodel, som bygger på en konceptuel og kvantitativ forståelse af de mikrobielle samfund, som findes i aktiv-slam anlæg eller biofilmanlæg til næringssaltfjernelse (kvælstof og fosfor). Udvikling af en sådan model er nu blevet mulig med nye molekylærbiologiske metoder, som på fundamental vis har ændret mulighederne for indgående studier af disse mikrobielle samfund, der fortrinsvis består af ukendte, ikke-dyrkbare mikroorganismer. Fra at være ”black box” processer er vi nu på vej til at kunne identificere, udvælge og kontrollere de bedst egnede mikroorganismer til specielle renseprocesser på et viden-baseret grundlag, og her vil en økosystemmodel være et uundværligt værktøj.

  Det andet fokusområde indeholder meget dybdegående studier af mikroorganismer, der indgår i den biologiske fosforfjernelse, og som er en af fremtidens nøglerenseprocesser. Her ønsker vi at studere en nyopdaget mikroorganisme, som formodes at være hovedansvarlig for biologisk fosforfjernelse. Via metagenomsekventering og avancerede studier af udtrykte gener og udvalgte metaboliske processer vil vi at skabe viden om væsentlige aspekter af dens levevis. Denne viden skal indgå i økosystemmodellen og kan dermed benyttes fremover til optimering af biologisk fosforfjernelse i forskellige renseteknologier.

  Det sidste fokusområde er forskning i udnyttelse af membranbioreaktorer, som anses for at være en meget lovende ny teknologi. Den kan integreres i de eksisterende renseanlæg og gøre dem mere effektive, og kan på sigt udvikles til nye anlægstyper med specialiserede mikroorganismer til behandling af forskellige spildevandstyper. Et særligt problem er at membranerne kan blive overgroet af biofilm (biofouling), hvorved de stopper til. Vi ønsker at få en øget forståelse af de forskellige mikrobielle populationer, deres udskillelse af exopolymerer (klisterstoffer), deres samspil med membranernes overflade samt anlæggets driftsbetingelser, som forudsætning for at kunne benytte og udvikle membranteknologien.

  Forskningscenteret skal gennemføre forskning på højeste internationale niveau og dermed skabe grundlaget for R&D i et traditionelt stærkt dansk område indenfor miljøteknologien. Via uddannelse af forskere og kandidater og samarbejde med firmaer og myndigheder vil centret blive en drivkraft i udviklingen af den næste generation af anlæg til biologisk rensning af spildevand til gavn for samfund og miljø.
  Acronym718
  StatusFinished
  Effective start/end date01/06/200731/05/2011

  Funding

  • Unknown

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.