Project Details

Description

For en lang række danske virksomheder, store som små, er lystekniske målinger en central del af deres daglige arbejde, og grundlaget for udvikling, optimering, validering og specifikation af deres produkter og processer. LED teknologi indgår i stigende grad som en central del i forbindelse med
generering af lys, hvilket er båret af den voldsomme udvikling m.h.t. energieffektivitet og bedre lyskvalitet. Nye krav og målestandarder er på vej internationalt, rettet mod denne type af produkter og processer, og adskiller sig væsentligt fra de eksisterende standarder. LED teknologien giver helt nye muligheder for specielt danske virksomheder, som står stærkt indenfor udvikling af avancerede LED baserede systemer. Dette kræver brug af, for branchen, nye optiske instrumenter og faciliteter som f.eks. spektroradiometre til effektivitets og farvemåling. Herudover er nøjagtige og pålidelige specifikationer efterhånden vigtige konkurrenceparametre. Et nationalt grundlag, baseret på primærnormaler og/eller referencenormaler, samt overførelse af sporbarhed og usikkerhedsvurderinger til industrien er af afgørende betydning for at sikre kvalitet i denne type målinger. LEDMET, Center for LED metrologi, skal derfor forske i samt udvikle og implementere nye optiske målemetoder rettet mod de specielle udfordringer LED teknologien stiller. Dette skal være med til at sikre et højt vidensniveau hos danske virksomheder og dermed sikre deres konkurrenceevne på det internationale marked.
AcronymLEDMET
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201431/12/2017

Collaborative partners

  • Technical University of Denmark (lead)
  • Fionia Lighting A/S (Project partner)
  • Viso Systems ApS (Project partner)
  • DELTA - a Part of FORCE Technology (Project partner)
  • DFM - Dansk Fundamental Metrologi A/S (Project partner)
  • Louis Poulsen Lighting A/S (Project partner)
  • Dansk Center for Lys (Project partner)
  • Brother, Brother & Sons ApS (Project partner)

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.