Biologisk nedbrydning af kemikalier i renseanlæg. Afslag

 • Ledin, Anna (Project Participant)
 • Press-Kristensen, Kåre (Project Participant)
 • Andersen, Henrik Rasmus (Project Manager)

  Project Details

  Description

  Hovedformålet med projektet er at gennemføre en række systematiske optimeringsforsøg med simultan bionedbrydning af miljøfremmede stoffer i renseanlæg mhp. at dokumentere potentialerne som grundlag for at videreudvikle de eksisterende procesmodeller til optimering af nutidens og design af fremtidens renseanlæg.
  Acronym936
  StatusFinished
  Effective start/end date01/05/200931/05/2010

  Funding

  • Unknown

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.