Biogasification of organic household waste: Waste compostion, pretreatment and methane potentials

  Project Details

  Description

  Projektet vil etablere basisdata for sdammensætning og karakteristika af organisk husholdningsaffald i forhold til biogaspotentialet for fraktioner indsamlet separat efter forskellige sorteringskriterier. Projektet indeholder 3 faser:
  En kritisk gennemgang af det eksisternede datagrundlag
  Indsamling af nye pålidelige data om sammensætningen af det organiske affald
  Måling af faktiske biogaspotentialer.
  Acronym240
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200130/11/2002

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.