Project Details

Description

Arraybaseret logik er en ny teknologi med videnskabeligt grundlag i en geometrisk-algebraisk formalisering af logikken, som er frembragt indenfor området systemlære. Teknologien, der siden 1984 først er udviklet i samarbejde med Bang & Olufsen Technology A/S til logisk styring af elektronikapparater, er i dag indlejret i B&O's nye audio-video produkter. I oktober 1995 oprettedes et nyt firma, Beologic A/S, omkring et edb-salgsværktøj til løsning af produktkonfigurering baseret på den nye teknologi. Anvendelsesområdet er imidlertid langt bredere. Siden 1993 har instituttet samarbejdet med elforsyningsselskabet Sydkraft AB i Malmø, Sverige og DSB Bane Rådgivning. I december 1996 oprettedes firmaet Array Technology Aps med det formål at frembringe en datamatisk projektplatform til løsning af 'large-scale, complex constraint problems' i industrien. Indenfor elforsyningsområdet har Sydkraft opnået de første lovende resultater ved brugen af denne platform indenfor koordinering af relæfunktioner til afværgning af spændingsustabilitet. Endvidere har Sydkraft bevilget instituttet et Ph.D. stipendium (se Morten Christensen) til videreførelse af et eksamensprojekt omkring udviklingen af et edb-system til frembringelse af driftsordrer. I et samarbejde med DSB Bane Rådgivning udforskes platformens anvendelsesmuligheder ved udformning af sikringssystemer til jernbanedrift i et Ph.D. projekt (se Bo Grave), der er bevilget instituttet af DSB. På det medico-tekniske område er der etableret et samarbejde med overlæge Lars Bitsch-Larsen, Kalundborg Sygehus, hvor platformens muligheder undersøges i et eksamensprojekt omkring udforming af et edb-system, der kan assistere ved overvågning af patienter på en intensiv afdeling. Finansieret som del af instituttets samlede bevilling.
StatusActive
Effective start/end date01/01/1984 → …

Collaborative partners

 • Technical University of Denmark (lead)
 • Sydkraft AB (Project partner)
 • University College Galway (Project partner)
 • Eindhoven University of Technology (Project partner)
 • Aalto University (Project partner)
 • University of Manchester (Project partner)
 • Array Technology A/S (Project partner)
 • Alfamicro - Sistemas de Computadores, Lda (Project partner)
 • University of Bremen (Project partner)
 • Norwegian University of Science and Technology (Project partner)
 • DSB (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.