Array-based Configuration in Power Systems

 • Falster, Peter (Project Manager)
 • Franksen, Ole Immanuel (Project Participant)
 • Christensen, Morten (Project Participant)
 • Rønne-Hansen, Jan (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Grundlaget for dette projekt er den arraybaserede logik, der muliggør en automatisk frembringelse af fuldstændige og konsistente modeller. Efterhånden som der er blevet udviklet principper og tilsvarende platforme, der tager sigte på anvendelse af den arraybaserede logik på endog meget store systemer, har resultaterne af denne udvikling fundet praktiske anvendelser indenfor elforsyningen, hvor den har vist sig meget brugbar. Denne anvendelse giver muligheder for konfiguration af forskellige systemer, der gøres mere overskuelige og sikrere i betjeningen.
  Et praktisk eksempel på, hvor en sådan konfiguration finder sted, er i elforsyningsnettet, hvor det er nødvendigt at kunne adskille og isolere dele af dette fordret af f.eks. brud og udfald eller almindeligt tilsyn og reparation. Når en sådan udkobling af en netdel skal finde sted, er der mange sikkerhedshensyn at tage; både med henblik på personel og materiel.
  Hensyn til materiel tages hovedsageligt i forhold til de forskellige elementer, der indgår i elforsyningsnettet, idet ikke alle elementer er dimensioneret til at kunne betjenes under belastning. Det er derfor vigtigt at disse elementer betjenes i en rækkefølge, der følger visse retningslinier og normer for en sådan betjening.
  Denne rækkefølge fastlægges derfor på forhånd (før den fysiske betjening finder sted) ved en såkaldt driftsordre. En sådan udarbejdes af operatører, som har overblik over, hvad der er muligt, og hvad der ikke er muligt med en given opbygning af forsyningsnettet.
  Dernæst undersøges, hvordan nettet kan tilnærmes ved en logisk model. Denne model skal i et vist omfang kombineres med en algebraisk model, og den sammensatte model skal kunne rumme de ovenfor beskrevne bindinger. Dette sker med sigte på en operationel fremgangsmåde, som muliggør en systematisk formulering af den sammensatte model for større dele af forsyningnettet.
  Projektet gennemføres i samarbejde med Sydkraft, Sverige, der har bevilget et ph.d.-stipendium.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/10/199601/10/1999

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.