Analyse og optimering af energisystemer baseret på en kombination af termodynamiske og fluidmekaniske beregningsmetoder

    Project Details

    StatusFinished
    Effective start/end date01/06/200629/09/2010

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.