Analyse af frivillig ordning for bygnings- og materialepas

  Project Details

  Description

  Formålet med dette projekt er at udvikle vidensgrundlaget for en praktisk og økonomisk leve-dygtig model for en frivillig ordning for bygnings- og materialepas i Danmark. Formålet med ma-teriale- og bygningspas er at levere information om bygningers og byggevarers indhold, egen-skaber og andre elementer som grundlag for øget genbrug og genanvendelse i byggeriet; her-under med kendt kvalitet og acceptabel risiko for uønskede stoffer.

  Key findings

  Projektets resultat er en række anbefalinger for bygnings- og materialepas til Danmark. Anbefa-lingerne er udviklet på baggrund af analyser af pasmodeller, deres indhold og opbygning, samt fordele og ulemper for de forskellige modeller. Fordele og ulemper beskrives i forhold til kort- og langsigtede potentialer, udfordringer og barrierer for implementeringen og anvendelsen af de opstillede detaljerede modeller for bygnings- og materialepas, herunder ejerskab, drift, data-håndtering, databeskyttelse samt mulige beregninger af potentialet for cirkulær materialeanven-delse. Anbefalingerne er koblet til nordiske og europæiske initiativer og perspektiver på områ-det.
  AcronymBygnings- og Materialepas
  StatusFinished
  Effective start/end date01/06/202001/06/2021

  UN Sustainable Development Goals

  In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 8 - Decent Work and Economic Growth
  • SDG 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure
  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities
  • SDG 12 - Responsible Consumption and Production
  • SDG 13 - Climate Action

  Keywords

  • material passport
  • product passport

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.