Analyse af biobaserede materialer

Project Details

Description

Analyse, som belyser en række aspekter omkring nye værdikæder indenfor bioplast, tekstiler og byggematerialer. Analysen blev igangsat af Det Nationale Bioøkonomipanel for at danne et fælles vidensgrundlag, der kunne indgå i panelets prioritering af indsatsområder indenfor biobaserede materialer og som afsæt for yderligere og mere dybdegående analyser. Analysen for disse nye værdikæder, har fokus på markedspotentialer, danske styrkepositioner, miljø- og klimaudfordringer og -potentialer ved disse biobaserede materialer, råvaregrundlag (herunder ift. rest- og sidestrømme, men også råvarer fra skov og hav) samt kaskadeudnyttelse af råvaregrundlaget til de biobaserede materialer.
Analysen er udført på Danmarks Tekniske Universitet i et samarbejde mellem forskere fra forskellige institutter. Analysen tager udgangspunkt i litteraturstudier og interviews med danske interessenter.

Key findings

De økonomiske og miljømæssige potentialer for bioplast, biobaserede byggematerialer og tekstiler er meget store, men potentialet er uudfoldet og det teknologiske stade generelt præmaturt. Dette billede tegner sig i Danmark såvel som internationalt. Samtidig er en rivende udvikling i gang internationalt for at udvikle nye innovative materialer indenfor alle de tre biobaserede materialetyper.

De væsentligste mulige danske styrkepositioner tager afsæt i teknologiudvikling til produktion af nye biobaserede råmaterialer fra side-og affaldsstrømme, idet en sådan udvikling kan funderes i de eksisterende stærke nationale kompetencer indenfor højteknologisk produktion, bioteknologi, affaldshåndtering og miljøvurdering. Med afsæt i de nye råmaterialers egenskaber kan innovativ anvendelse af materialer og design af nye produkter udvikle danske styrkepositioner indenfor alle de tre biobaserede materialetyper.
StatusFinished
Effective start/end date23/07/201831/08/2018

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.