Project Details

Description

Det er samarbejdsaftalens formål at udarbejde en miljøvurdering af nye teknikker til sortering af slagger hos AFATEK .
Forskningen ligger inden for følgende fagområde: Livscyklusvurdering af sortering af slagger fra affaldsforbrændingsanlæggene under AFATEK baseret på nye sorteringsteknikker:
1 project management
2 recovery of metals
3 recovery of minerals
4 product development and applications
5 environment and economy
AcronymAFATEK
StatusFinished
Effective start/end date17/05/201131/12/2014

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.