Project Details

  Description

  Trafikstyrelsen har udtrykt et behov for vejledningsmateriale og uddannelse i risikovurdering som beskrevet i EU’s forordning: ”Common Safety Method on Risk Assessment”, herefter betegnet CSM-RA.
  Det anerkendes, at der er en række udfordringer mht. anvendelse af CSM-RA, som er et brud i en lang tradition, hvor jernbanesikkerhed sikredes ved anvendelse af etablerede (nationale) standarder.
  CSM-RA er en risikobaseret metode, dvs. at der skal påvises eksplicit, at der opnås tilstrækkelig sikkerhed, uanset hvilke teknikker eller standarder anvendes. Dette giver operatører, infrastrukturforvaltere, systemudviklere og entreprenører mere frihed til at udvikle nye teknologier, men det medfører også en byrde i at dokumentere sikkerhedsniveauet af alle valgte løsninger. CSM-RA skal også sikre, at sikkerhedsniveauet opretholdes i forbindelse med en ændring af driftsbetingelser, så som fx højere hastigheder eller automatisk togstyring, som eksisterende standarder og praksis i sin tid ikke har taget højde for.
  På den anden side repræsenterer eksisterende standarder og praksis en erfaringsopsamling over mere end et århundrede, som der fortsat skal bygges videre på.
  Operatører, infrastrukturforvaltere, systemudviklere og entreprenører skal fremover være i stand til at kunne dokumentere sikkerhedsniveauet efter de nye regler, uanset om der anvendes eksisterende praksis eller nye teknologier. Dette kræver færdigheder i at kunne udføre risikovurderinger, hvor der indgår både nye teknologier og eksisterende praksis. Én af udfordringer er at kunne vurdere i hvilken udstrækning eksisterende standarder sikkerhedsmæssigt er anvendelige, og at kunne skelne mellem sikkerhedsmæssige og driftsmæssige aspekter i eksisterende forskrifter (da disse aspekter tidligere ikke behøvedes at skelnes).
  En komplicerende faktor er, at jernbanedrift vedrører forskellige tekniske kompetencer. Overordnet kan der skelnes mellem tre til fire fagområder:
  • Den civiltekniske infrastruktur: banelegemet, broer, tunneler osv.;
  • Maskinteknik m.fl. med hensyn til det rullende materiel;
  • Elektro- og elektronisk sikrings- og signalteknik mht. signalstyring og overvågning af togbevægelser;
  • Elektroteknik mht. energiforsyning til fremdrift.
  Traditioner mht. sikkerhed kan være forskellige i disse domæner. Traditionelt håndteres sikkerhed i civiltekniske strukturer ved at overdimensionere styrken ved hjælp af sikkerhedsfaktorer, mens sikrings- og signalteknik anvender redundante systemer of ”fail-safe” strategier. Det kan medføre, at der kan være brug for lidt forskellige metoder til fx fareidentifikation og terminologi for de forskellige domæner.
  Formål:
  Formål med udarbejdelse at vejledning og uddannelse er:
  • At sikre at risikovurderinger og risikostyringsprocesser er gennemskuelige og tillidsvækkende;
  • Gennem god risikovurdering og risikostyring, at sikre at de rigtige sikkerhedstiltag vælges, sikkerhedsniveauet opretholdes og ulykker forebygges;
  • At operationalisere CSM-RA og at påpege fordele for at sikre CSM-RA som en naturlig del af projektstyring og drift styring (ved ændringer) i jernbanesektoren;
  • At optimere ressourceforbruget ved risikovurderingen og risikostyring for alle parter, og derved at bidrager til at projektplaner overholdes;
  • At opnå enighed i brug af terminologi for at forbedre den brede forståelse af risikovurderinger og deres dokumentation;
  • At kunne identificere forbedringsmuligheder til CSM-RA og for at styrke dansk indflydelse i de europæiske og internationale fora.
  AcronymCSM-RA
  StatusFinished
  Effective start/end date01/10/201423/12/2015

  Keywords

  • railway
  • Risk assessment
  • hazard analysis