Project Details

Description

: I EU og i Danmark er det målsætningen at formindske afhængigheden af fossile brændsler samt at anvende energien mere effektivt. Fjernvarme og kraftvarme kan spille en vigtig rolle i bestræbelserne for at nå denne målsætning. Varmebesparelser kan forringe det økonomiske grundlag for fjernvarme nogle steder. Samtidig kan store mængder vindkraft i elsystemet reducere kraftvarmeværkernes driftstid. Ny teknologi og ændrede rammevilkår kan gøre individuelle løsninger som f.eks. elvarme, varmepumper og mikrokraftvarme mere attraktive end tidligere. Derfor kan konkurrenceforholdet (samfunds- og selskabsøkonomisk) mellem fjernvarme og andre opvarmningsformer ændre sig i fremtiden. Spørgsmålet er derfor, i hvilket omfang fjernvarmen bliver en del af løsningen på fremtidens krav om energieffektivitet og anvendelse af vedvarende energi.
Formålet med dette projekt er at belyse, hvordan fjernvarmen kan udvikle sin rolle i fremtidens energisystem ved at reducere energitabene og ved dynamisk anvendelse af kendte energiteknologier og ”nye” som varmepumper, geotermi, fjernkøling og varmelagring. Endvidere er formålet at belyse, hvordan samspillet mellem elmarkedet og fjernvarmen kan effektiviseres, samt at pege på hvilke rammebetingelser der især har betydning for fjernvarmens fortsatte udvikling og effektivisering.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/200715/12/2008

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy

Keywords

  • Fjernvarme

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.