• Schmidt, Jacob Wittrup (Project Manager)

Project Details

Description

Vejdirektoratet og andre infrastrukturforvaltere som Banedanmark og Kommuner ejer i alt ca. 20,000 broer i Danmark. De køretøjer, der benytter broerne og det danske vejnet, skal som udgangspunkt overholde Trafikstyrelsens bekendtgørelse om køretøjers største bredde. længde, højde, vægt og akseltryk.

Køretøjer, der ikke kan overholde vægtkravene i denne bekendtgørelse. de såkaldte særtransporter, administreres på grundlag af en klassificering af broerne og en klassificering af særtransporterne. Hvis broen har en bæreevneklasse, der er større end særtransportens klasse kan det tillades, at særtransporten passerer broen. Hvis dette ikke er tilfældet, må transporten enten afvises eller anvises en alternativ rute. I begge tilfælde med en betydelig samfundsøkonomisk udgift til følge. Brugen af særtransporter er over det sidste årti forøget kraftigt og blevet en del af den almindelige trafik.

Derfor vil vejdirektoratet initiere et projekt med BYG DTU, hvor udvalgte broer testes i fuld skala og derved kan klassificeres direkte. I dette projekt vil Vejdirektoratet have DTU BYG til at monitorere under forsøgene samt indsamle og behandle data. Derfor omhandler nærværende kontrakt monitorering af 5 fuldskala et-fagsbroer. Projektet vil pågå i perioden fra 1. marts 2016 til 31. december 2018.

Formålet er at der gennem projektet udvikles avancerede state Of the art monitoreringsmetoder og teori der underbygger resultaterne fra forsøgene. Nærværende kontrakt omhandler alene monitorering af de 5 broer 1 fags broer, men det er sandsynligt at der herefter vil kunne blive anvist flere broer fra vejdirektoratet, som skal ikke-destruktiv testes, destruktiv testes og forstærkes.
Projektet består af 2 faser:
Fase 1, hvor der foretages en screening af moniteringskoncepter i forbindelse med destruktiv testning af fuldskala betonbroer.
Fase 2. Der er hoved projektet, hvor fuldskala test planlægningen i forhold til monitoreringen af de 5 broer initieres og udføres.

Fase 1 består i at udarbejde en screeningsrapport vedrørende forskningsprojekter omhandlende monitoreringsmetoder i forbindelse med fuldskala forsøg af broer, hvorpå der foretages destruktive tests, i forgangne tider. Dette gøres ved hjælp af en screening af den eksisterende litteratur vedrørende dette emne. DTV databasen vil være en primær kilde til diagnosticeringen af hvad der forskningsmæssigt er udført inden for dette felt.

Fase 2 der vedrører monitoreringen af de 5 et fags broer under forsøgene og afrapportering af resultaterne, foretages i forbindelse med følgende generelle mål i vejdirektoratets projekt:
Fuldskalaforsøg samt opbygning af standardiserede forsøgsprocedurer og forsøgsopstillinger/instrumenteringer.
Kategorisering af broer, typiske bæreevnebegrænsende forhold, relevante tests og fuldskalaforsøg til opklassificering samt principiel metodik og procedure for fuldskalaforsøg.
Udvikling af metodik til vurdering af forsøgsresultaterne, der sikrer, at der drages konsistente konklusioner om broens bæreevne og sikkerhed i en given lastsituation.
Forslag til videreudvikling af beregningsmodeller og metoder til fastlæggelse af bæreevnen af eksisterende broer ved at kalibrere beregningsresultater til resultaterne fra bæreevneforsøg.
Gennemførelse af en samlet vurdering af forsøgsresultater fra serien på de 5 broer med henblik på at vurdere om forsøgsresultaterne kan anvendes som grundlag for vurderingen af bæreevnerne i forhold til en større population af broer.
Projektet vil på sigt også kunne bidrage til en revurdering af partialkoefficienter i forbindelse med beregningen / vurdering af broers bæreevne. Dette vil i givet fald kunne reducere udgifter til forstærkningsarbejder og bidrage til øget trafikal fremkommelighed. Arbejdes der med ikke-destruktiv belastning af broers bæreevne, kan vejmyndigheden ændre broens bæreevneklasse når resultatet er godkendt af rådgiver og indlægge dette i arkivmodulet (Danbro).
Vejdirektoratet og dennes rådgiver påtager sig alene ansvaret for sådanne ændringer.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201631/12/2018

Collaborative partners