Mads Kaare Kjellingbro

Mads Kaare Kjellingbro

 • Akademivej, 358, 163

  2800 Kgs. Lyngby

  Denmark

Personal profile

Profile

Stillingsbeskrivelse for økonomicenterchefer på DTU, Danmarks Tekniske Universitet
 
Formålet med stillingsbeskrivelsen er at beskrive de krav jobbet som økonomicenterchef på DTU, Danmarks Tekniske Universitet kræver.
 
Emne Beskrivelse
Titel Økonomicenterchef
Refererer til DTU Centralledelse, underdirektøren for AØR
Formål med jobbet Økonomicenterchefen har ansvaret for at sikre den daglige drift på økonomicentret. Dette indebærer det overordnede ledelsesansvar for centrets medarbejdere, herunder ansættelser og afskedigelser inden for rammer godkendt af den centrale ledelse. Dette indebærer også udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer, for derved at sikre tilstrækkelige og kvalificerede medarbejdere til at udføre de arbejdsopgaver, der aktuelt findes i økonomicenteret.
 
Som leder har økonomicenterchefen i samråd med institutternes projektledere ansvar for at koordinere, at alle projektregnskaber bliver udarbejdet rettidigt til bevillingsgiver. Ligeledes har økonomicenterchefen i samråd med projektlederen ansvaret for, at disse er korrekte, lever op til bevillingens rammebetingelser og overholder DTU’s regler for regnskabsaflæggelse.
 
Herudover har økonomicenterchefen et særskilt budget- og resultatansvar for økonomicenterets løn- og driftsomkostninger. Dette indeholder bl.a. kvartalsvis afrapportering til AØR central.
 
Endvidere har økonomicenterchefen det koordinerende ansvar for, at der bliver udarbejdet UMV, budget samt års- og kvartalsrapportering til DTU, AØR central for de institutter, centre, datterselskaber m.v., som økonomicenteret har ansvaret for at servicere. Det er økonomi-centerchefens ansvar, at UVM, budget- og handlingsplaner, kvartals-rapporter mv. afleveres fra institutterne til den aftalte deadline og fra økonomicentret til AØR central ligeledes til den aftalte deadline.
 
Samtidigt er det økonomicenterchefens ansvar at sikre kvaliteten i det arbejde som udføres af økonomicentret.
I det daglige har økonomicenterchefen som leder en løbende dialog med institutternes ledelse, DTU central og de ansatte på økonomicentret. Ligesom det forventes, at økonomicenterchefen agerer som en synlig leder. Det er således økonomicenterchefens ansvar, at økonomicentret lever op til den aftalte servicering af institutterne på økonomiområdet.
Endelig forventes økonomicenterchefen at bidrage konstruktivt og løbende til udvikling, løbende forbedring og præcisering af DTU’s fælles regler, procedurer, processer og vejledninger. Dette bidrag fra økonomicentrene forventes at foregå gennem en løbende gensidig dialog med AØR central.
Ansvarsområder De vigtigste ansvarsområder i jobbet er, at
 1. Tiltrække og udvikle medarbejderne på økonomicentret, herunder sikre, at der afholdes MUS-samtaler én gang årligt.
 2. Sikre oplærings- og introduktionsforløb til nye medar­bejdere
 3. Sikre, at det fysiske arbejdsmiljø på økonomicenteret overholder DTU’s krav.
 4. Sikre, at der udsendes instruks vedrørende årsafslutning til økonomicenteret, institutterne m.v.
 5. Sikre, at bevillingsgivere og partnere bliver faktureret rettidigt i henhold til de aftaler, der er indgået med institutterne og i henhold til bevillingsskrivelserne.
 6. Sikre, at der løbende kontrolleres og godkendes timeregistrering for økonomicenterets medarbejdere herunder, at ferie- og flexafholdelse sker koordineret.
 7. Sikre, at der sker en korrekt systemanvendelse og at DTU og AØR’s procedurer og retningslinjer formidles og efterleves i økonomicenteret.
Primære succes-
kriterier
Hvad skal der til for, at økonomicenterchefen har succes i jobbet?
 1. Sikre et velfungerende og effektivt økonomicenter
 2. Bidrage til en god og anset arbejdsplads
 3. Sikre tilfredshed på institutter, centre m.v. med hensyn til økonomicenterets leverancer
 4. Bidrage til en god og konstruktiv dialog mellem økonomicenteret, DTU centralt, institutterne samt øvrige partnere
Vigtigste samarbejds­relationer
 1. DTU direktion
 2. AØR’s medarbejdere – centrale og decentrale
 3. Institutter, forskningsafdelinger, centre m.v.
Kompetencekrav Faglige kompetencer:
 1. Kendskab og forståelse for regnskab og budgetlægning
 2. Fortrolighed med Statens regnskabsregler er en fordel
 3. Lederskab
 4. Forståelse for de enkelte medarbejdere, og hvordan de bedst  vejledes i at udføre deres opgaver
 5. Tage ansvar og selvstændigt løse komplekse problem­stillinger
 6. Kan have mange bolde i luften og samtidig sikre opgaveløs­ningen inden for aftalte tidsrammer
 7. Arbejde systematisk, struktureret og metodisk
 8. Diplomatisk og empatisk
 9. God til at planlægge og prioritere arbejdsopgaver.
Uddannelse og erfaring
 1. Cand. Merc, Cand. Polit, HD(R) eller lignende.
 2. Minimum 5 års praktisk erfaring fra lignende stilling med ledelsesansvar