View graph of relations

Formålet er at skaffe ny viden og demonstrere tre multifunktionsteknologier til rensning af overløbsvand og videregående rensning på rensningsanlæg, som hver især i ét anlæg kombinerer flere supplerende rensefunktioner. Det er således målet, at kombinere konventionelle renseteknologier (mikrosifiltrering, sandfiltrering og bundfældning) med udvidede funktioner, hvorved teknologierne får større alsidighed i forhold til bl.a. flowbelastning og mindre pladsbehov. Desuden er det målet at undersøge hvilken betydning udvidelse af konventionelle renseteknologier har på renseeffekt overfor hormonforstyrrende stoffer, patogene bakterier og næringssalte. Der er målet, at demonstrationsprojektet giver anledning til, at flere større byer etablerer renseteknologi for at mindske belastningen på bynære rekreative vandressourcer, herunder at: • flere regnbetingede spildevandsaflastninger fra kloaksystemerne renses inden det udledes • videregående rensning på renseanlæg bliver mere udbredt og der derfor udledes mindre mængder hormonforstyrrende stoffer, patogene mikroorganismer og næringssalte Med projektet kommer vi nærmere, at det rensede spildevand ikke blot er et affaldsprodukt, der skal ledes væk, men nu kan indtænkes som en positiv ressource i vore recipienter. F.eks. kan det rensede spildevand ledes/pumpes til en recipient som en sund basisvandføring. Samtidig vil det rensede spildevand ikke belaste badevandskvaliteten, som det ellers er tilfældet ved udløb fra mange renseanlæg. Konkret vil der i de tre demonstrations-cases opnås erfaringer med drift i stor skala og blive belyst en sammenhæng mellem belastning/kapacitet og resulterende renseeffektivitet. Ligesom det overordnede mål, med at teknologierne skal give mest miljø for pengene, forfølges. Det er valgt at gennemføre testprogrammet for de tre teknologier på to sites (Renseanlæg Damhusåen og Egå Renseanlæg), der begge er repræsentative for store bynære anlæg, der afleder vand til recipienter med højt rekreativt potentiale. Testresultaterne skal hjælpe forsyninger og miljømyndigheder til at identificere tekniske, miljømæssige og økonomisk relevante teknologier, der kan være med til at forbedre den kemiske og mikrobiologiske vandkvalitet i de områder, der modtager renset spildevand og overløbsvand.
StatusCurrent
Period01/12/200801/12/2009
Financing sourceSam.arb.aftaler, Private danske - Andre virksomheder
Research programmeUkendt
Amount252,000.00 Danish Kroner
Project ID30709
Download as:
Download as PDF
Select render style:
ShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
ShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
ShortLong
Word

ID: 2283835